Помощна информация


Моля, свалете и инсталирайте следния контрол с цел нормалното използване на PDF подписването.

Изтегли необходимата инсталация за подписване

Валидиране на електронен документ

От началната страница се избира Валидиране на Е-Документ (червената стрелка на фигура 1).

Фигура 1 Избор на меню Валидиране на Е-Документ

Има два случая на валидиране в зависимост от това дали подписа и документа са в един файл или подписът и документа са в различни файлове.

Подпис и документ са в един файл

В случай, че подписа и документа са в един файл, въведете път към документа и натиснете Валидиране (фигура 2). Необходимо е да изчакате няколко секунди, в зависимост от размера на документа и качеството на връзката ви с интернет.

Фигура 2 Валидиране на документ, който съдържа в себе си подпис

Резултат от проверката, в случай на наличен електронен подпис (фигура 3)


Фигура 3 Резултат от валидиране на документ, който съдържа в себе си подпис

Статус – може да бъде успешен и неуспешен.

Резултат от валидиране – по отношение на Интегритет (дали е имало промяна в документа след поставяне на подписа), Подписан от (лицето подписало документа), Заверен от (издателя на удостоверението), валидност на сертификата (дата до която е валиден подписа)

Пример за успешно валидиран документ, при който обаче резултатът по отношение на лицето, което подписва и издателя на сертификата са лица, които не се удостоверяват от системата (не можем да им се доверим), вижте на фигура 4.

Фигура 4 Резултат от проверка, когато издателят на сертификата не е в списъка с доверени издатели на сертификати на системата

Подпис и документ са в различни файлове

В този случай е необходимо да изберете чек бокса и да въведете път към документ и път към електронен подпис към този документ.
В примера от фигура 5
buletin_1_final.pdf.p7s – електронен подпис към документ buletin_1_final.pdf

Пример за успешно валидиран документ, при който обаче резултатът по отношение на лицето, което подписва и издателя на сертификата са лица, които не се удостоверяват от системата (не можем да им се доверим), вижте на фигура 4.
Фигура 5 Валидиране на подпис, когато подписът е в отделен файл

Резултатът от валидирането на buletin_1_final.pdf.p7s – електронен подпис към документ buletin_1_final.pdf (фигура 6)

Фигура 6 Резултат от валидиране на електронен подпис, който е в отделен файл от документа

Валидиране на удостоверение за време

При валидиране на удостоверение за време може да имаме следните два случая – удостоверението за време и документа към който е издадено се намират в един файл и възможност удостоверението да бъде в отделен файл (във формат *.tsr)

Удостоверението за време и документа, към който е издадено се намират в един файл

В този случай, не се попълва полето Удостоверение за време (формат *.tsr), а само се избира документът който съдържа (или смятате че съдържа) удостоверение за време вътре в него (фигура 7).

Фигура 7 Избор на файл за валидиране на удостоверение за време, когато удостоверението се съдържа вътре в документа

Удостоверението за време и документа, към който е издадено се намират в отделни файлове

В примера към документ Reshenie_17042015.pdf е издадено удостоверение за време в отделен файл Reshenie_17042015.pdf.tsr, (фигура 8.)
Фигура 8 Избор за валидиране на удостоверение за време, когато удостоверението се намира в отделен файл (формат *.tsr)

Резултат от успешно валидиране е показан на фигура 9.
В случая е налице валидност по отношение на интегритет, организация която издава удостоверението за време, валидност на сертификата на организацията удостоверяваща време.

Фигура 9 Резултат от валидиране на удостоверение за време спрямо документ, за който е издадено. Документът не е променян.

В случай, че правите валидиране на документ, който има издадено удостоверение за време и документът е променен след издаването на удостоверението, резултатът който ще получите при валидиране – вижте фигура 10 (Знак за внимание: Документът е променян след поставяне на TimeStamp).

Фигура 10 Резултат от валидиране на удостоверение за време спрямо документ, за който е издадено. Документът е променен.

Валидиране на електронна идентичност

От началната страница се избира Валидиране на Е-Идентичност (фигура 11).

Фигура 11 Избор от меню Валидиране на Е-Идентичност

Необходимо е да имате инсталиран и поставен картов четец, както и поставена карта в четеца, за да извършите валидирането.
Необходимо е да имате инсталирана Java, за да може да ползвате електронната си идентичност.
Натискате бутон ВАЛИДИРАНЕ! (фигура 12)

Фигура 12 Бутон Валидиране на Е-Идентичност

След натискане на ВАЛИДИРАНЕ ще бъдете попитани дали да се стартира Java приложението. Потвърдете стартирането му! Ако сте забравили да поставите карта, ще се появи съобщение да поставите карта.
Ако всичко е нормално трябва да получите следното съобщение на екрана, вижте фигура 13

Фигура 13 Въвеждане на ПИН за Електронна идентичност

Моля въведете вашия ПИН. Ако сбъркате, имате право на 3 опита преди картата да се блокира.
Въвеждането на ПИН се извършва 2 пъти.
При успешно валидиране, което е нормалната ситуация, ще получите съобщение от вида, показан на фигура 14


Фигура 14 Резултат от валидиране на електронна идентичност

Информация относно данните към това eId – име, ЕГН, Дата на раждане ...
Ако имате спряно eId резултатът ще бъде като показания на фигура 15

Фигура 15 Електронна идентичност е временно спряна

Ако имате прекратена eId резултатът ще бъде като показания на фигура 16

Фигура 16 Електронна идентичност е прекратена

Подписване на PDF документ

За да извършите подписване на PDF документ с електронен сертификат е необходимо да влезете в меню Подписване на PDF документ, вижте фигура 17

Фигура 17 Избор от меню Подписване на PDF документ

Препоръчително е ползване на IE

При първи избор от менюто подписване на PDF документ, ще ви бъде предложено инсталиране на ActiveX. Необходимо е да инсталирате ActiveX контрола и да позволите работа с ActiveX.
В случай, че не се инсталира автоматично, може да свалите и ръчно инсталирате от адрес http://62.176.76.234/Content/SignActiveX.cabhttp://62.176.76.234/Content/SignActiveX.cab (Изтегли необходимата инсталация за подписване), достъпен от меню Помощ.
В случай, че вече имате инсталиран ActiveX компонента, при избора на меню Подписване на PDF документ ще имате следния прозорец, (фигура 18)
Необходимо е:

  1. 1 – да изберете дали подписвате единичен файл (на фигурата) или файлове от директория
  2. 2 – да въведете път към файл или към директория
  3. 3 – да изберете сертификат, с който подписвате

Фигура 18 Форма за PDF подписване

Настройка на PDF подписване

За да настроите по какъв начин се подписва PDF документа, отворете от менюто, бутон Настройки на PDF подписване (фигура 19)


Фигура 19

След избирането на менюто, формата която се отваря (фигура 20) ви позволява да правите множество настройки влияещи върху начина по който се подписва документа.
Имате възможност за следните опции:
Дългосрочен подпис - съхраняват се данни за подписа в самия документ, позволяващи неговото дългосрочно валидиране, дълго след изтичане на срока на сертификата.
>Потребителска позиция и размер – при избиране на опцията, може да зададете размера на визуалното представяне на печата (ширина и височина), мястото на което да се позиционира в документа (координати по X и Y)
Ползване на картинка към подписа – позволява да се укаже изображение, което ще бъде визуализирано към подписа върху самия документ.
Опции за допълнителен текст към подписа – Име, дата, местоположение и свободен текст
URL на сървър за удостоверяване на време – при необходимост да се ползва различен от зададения в системата сървър за удостоверяване на време

Фигура 20