Валидиране на Е-Документ

Валидирането на електронен документ представлява процес на проверка на сертификационната верига спрямо наличните от системата списък доверени издатели на сертификати (Trusted Roots) и визуализиране информация за резултата от проверката за издателя. Валидирането включва и проверка за интегритета на подписания електронен документ и визуализиране на резултата от проверката.

Валидиране на Удост. Време

Необходима предпоставка е наличието на електронен документ, който е електронно подписан с квалифициран електронен подпис с генериран към него времеви печат.

Валидиране на удостоверението за време спрямо електронния документ към който е издадено, представлява процес на сравнение на хеш на електронния документ и подписаният хеш на документ от удостоверението за време. Необходимо е двата хеша да съвпаднат за да има успешно валидиране. Валидирането на удостоверението на време включва и процес на валидиране на електронния подпис на издателя на удостоверението за време.

Валидиране на Е-Идентичност

Валидирането на електронна идентичност е процес на автоматизирана проверка на валидността на издадено удостоверение за електронна идентичност. В резултат от проверката може да имаме:
  1. Индикация за валидна електронна идентичност – налице е валидно издадено удостоверение за електронна идентичност.
  2. Индикация за невалидна електронна идентичност – налице е невалидно удостоверение за електронна идентичност (поради изтекъл срок, прекратено или друга причина).
За да валидира електронна идентичност, потребителят трябва да има издадена електронна идентичност. Проверката за валидност се прави спрямо регистъра на електронните идентичности.

Подписване на PDF документ

Модулът за подписване на PDF документ е предназначен за подписване с електронен подпис на PDF документ или група от документи с визуално представяне на подписа вътре в документа. Модулът позволява контрол върху начина и позицията за визуализация на електронния подпис върху документа.

Модулът поддържа и възможност за ползване на удостоверение за време към PDF документа, както и за дългосрочен подпис (long term preservation). Дългосрочния подпис позволява съхраняване на документа за дълъг период, чрез съхраняване на информация позволяваща валидирането на електронния подпис през целия период на съхранение.

Настройки на PDF подписване

Настройки на PDF подписване